Aktualności :

Rekrutacja na studia I i II stopnia


na rok akademicki 2022/2023 


rozpoczęta! Wykonaj krok po kroku:

 

 

1. Zarejestruj konto

 

2. Zaloguj się do systemu

 

3. Dokończ proces rekrutacji


Od kandydatów na studia wymagane są następujące dokumenty:

  • Kserokopia świadectwa dojrzałości po uwierzytelnieniu kserokopii na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu
  • 2 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych.
  • Umowa cywilno - prawna
  • Deklaracja Wariantu Płatności zawierająca zobowiązanie do terminowych wpłat na indywidualne konto studenta uzyskane w procesie rekrutacji
  • Kwestionariusz Zgłoszeniowy
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 
  • Zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych ( ważne do 6 miesięcy) przy rekrutacji na Wychowanie Fizyczne I i II stopnia 
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo II stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu  ( II stopień )
  • kserokopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów I stopnia albo II stopnia, albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu ( II stopień )
  • wyciąg z indeksu (dotyczy kandydatów, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych składający się z jednej części). ( II stopień )

   


Do góry