Aktualności :


Rekrutacja na studia I stopnia


na rok akademicki 2023/2024


rozpoczyna się od 01 czerwca 2023 r.


Kandydaci zobowiązani są do złożenia w Rektoracie NSW lub przesłania pocztą na adres Uczelni:


  • podania o przyjęcie na studia o przyjęcie na studia i kwestionariusza osobowego (formularz i

    kwestionariusz osobowy do otrzymania w rektoracie uczelni lub na stronie internetowej NSW w zakładce „REKRUTACJA”),

  •  oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa dojrzałości,

  • oryginału (lub poświadczonego odpisu) świadectwa ukończenia szkoły średniej,

  • trzech (3) zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),

  • kopii dowodu opłaty rekrutacyjnej, Opłatę rekrutacyjną w kwocie 150,00 zł należy wnieść na rachunek bankowy NSW w Siemiatyczach:

         BS Brańsk/O Siemiatycze 45 8063 0001 0100 0109 2308 0001

  • oświadczenia dotyczącego płatności (do otrzymania w rektoracie uczelni lub na stronie internetowej NSW w zakładce „REKRUTACJA”),

UWAGA !!!
Jeżeli nie masz konta, najpierw zarejestruj się w opcji "Zarejestruj konto".

Jeżeli chcesz sprawdzić kierunki, specjalności i warunki studiowania przejdź na "stronę uczelnianą"


   
Logowanie
Ważne informacje
Do góry